Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on Suomen tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on päivitetty 1.5.2024.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Tmi Colourful Harmony / Minna Eriksson
Y-tunnus: 3335665-2
PL 8, 01601 Vantaa
minna@colourfulharmony.com

Rekisterien nimet

Colourful Harmonyn asiakas- ja kuvarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja yrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely, markkinointi ja viestintä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Yritys ja sen osoitetiedot
 • Ostetut tuotteet ja palvelut

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat asiakkaan tilausten yhteydessä ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun, yhteydenottojen (sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella) ja tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä muodostuneet tiedot.

Evästeiden käyttö

Colourful Harmonyn sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei tule esiin evästeiden käytön avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä halutessaan tai olla hyväksymättä evästeitä. Tällä voi kuitenkin olla vaikutusta sivuston toimintaan ja käyttökokemukseen.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovuttaminen

Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan yrittäjällä itsellään. Rekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti.

Colourful Harmonyn verkkokauppa on Vilkkaan alustalla, jonka kautta käsitellään verkkokaupasta ostaneiden tietoja.

Henkilötietojen säilytysajat

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa eli niin kauan kuin asiakkuuden voidaan katsoa olevan voimassa. Asiakasrekisteriä tarkastellaan vuosittain ja henkilötiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja noudattaen. Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa kuitenkin muun muassa kirjanpitolaki, jonka mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen minna@colourfulharmony.com:

 • Tarkastusoikeus: Asiakas voi tarkastaa hänestä tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikaisemisoikeus: Jos asiakas havaitsee tiedoissaan virheellisyyksiä tai puutteita, hänellä on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tietoja.
 • Vastustamisoikeus: Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Suoramarkkinointikielto: Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • Rajoittamisoikeus: Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä hänen henkilötietojaan käsitellessämme.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Colourful Harmonyn tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Scroll to Top